3.3. Prawa dostępu

FreeBSD, będąc bezpośrednim potomkiem systemu UNIX® BSD, oparte jest na kilku kluczowych założeniach Uniksa. Najbardziej widocznym z nich jest fakt, że FreeBSD jest systemem wieloużytkownikowym -- potrafi jednocześnie obsługiwać wielu użytkowników pracujących niezależnie od siebie. System jest odpowiedzialny za właściwe zarządzanie odwołaniami do sprzętu, pamięci i czasu procesora, po równo dla każdego z użytkowników.

Ze względu na obsługę wielu użytkowników, zasoby, którymi zarządza system, mają przypisane prawa dostępu określające, kto może czytać, zapisywać i uruchamiać dany zasób. Prawa dostępu przechowywane są w postaci dwóch oktetów podzielonych na trzy części, z których pierwsza odnosi sie do właściciela pliku, druga do grupy posiadającej plik, a trzecia do innych użytkowników. W postaci numerycznej zapisuje się to następująco:

Wartość Uprawnienia Symbol
0 Odczyt: nie, zapis: nie, wykonywanie: nie ---
1 Odczyt: nie, zapis: nie, wykonywanie: tak --x
2 Odczyt: nie, zapis: tak, wykonywanie: nie -w-
3 Odczyt: nie, zapis: tak, wykonywanie: tak -wx
4 Odczyt: tak, zapis: nie, wykonywanie: nie r--
5 Odczyt: tak, zapis: nie, wykonywanie: tak r-x
6 Odczyt: tak, zapis: tak, wykonywanie: nie rw-
7 Odczyt: tak, zapis: tak, wykonywanie: tak rwx

Korzystając z polecenia ls(1) możemy posłużyć się opcją -l, by zawartość katalogu została pokazana w formie szczegółowej, z uwzględnieniem kolumny zawierającej informację o prawach dostępu do pliku dla jego właściciela, grupy, oraz wszystkich innych. Przykładowy wynik polecenia ls -l:

% ls -l
total 530
-rw-r--r-- 1 root wheel   512 Sep 5 12:31 myfile
-rw-r--r-- 1 root wheel   512 Sep 5 12:31 otherfile
-rw-r--r-- 1 root wheel  7680 Sep 5 12:31 email.txt
...

Pierwsza kolumna listy plików po wykonaniu polecenia ls -l ma następującą postać:

-rw-r--r--

Pierwszy znak (od lewej) określa, czy plik jest zwyczajnym plikiem, katalogiem, urządzeniem znakowym, gniazdem, czy jakimkolwiek innym urządzeniem pseudo-plikowym. Widoczny w przykładzie znak - oznacza zwykły plik. Kolejne trzy znaki, w przykładzie są to rw-, reprezentują prawa dostępu, którymi dysponuje właściciel pliku. Następne trzy znaki r--, określają prawa dostępu grupy, do której należy plik. Ostatnia trójka r--, oznacza prawa dostępu dla innych. Minus oznacza brak jednego z praw dostępu. Plik przedstawiony w przykładzie może być więc odczytywany i zapisywany przez swojego właściciela, oraz jedynie odczytywany przez grupę i innych. Zgodnie z powyższą tabelą, prawa dostępu do tego pliku mają wartość 644, przy czym każda cyfra reprezentuje trzy części uprawnień.

W porządku, ale w jaki sposób system kontroluje dostęp do urządzeń? Zasadniczo większość urządzeń jest traktowana przez FreeBSD jak pliki, które mogą być otwierane, odczytywane i zapisywane podobnie jak wszystkie inne pliki. Specjalne pliki urządzeń przechowywane są w katalogu /dev.

Również katalogi traktowane są jak pliki -- też są im przypisywane prawa odczytu, zapisu i wykonania. Bit wykonania katalogu ma nieco inne znaczenie niż w przypadku pliku. Posiadanie prawa wykonania katalogu oznacza, że można do niego wejść, czyli posłużyć się poleceniem “cd”. Ponadto umożliwia to dostęp do zawartych w katalogu plików o znanych nazwach (oczywiście obowiązują także indywidualne prawa dostępu do każdego z plików).

W szczególności, wyświetlenie listy plików katalogu wymaga posiadania prawa do jego odczytu, natomiast do usunięcia pliku o znanej nazwie potrzebne będą prawa do zapisu i wykonania dla katalogu, w którym ów plik się znajduje.

Jest jeszcze kilka innych bitów uprawnień, jednak są one stosowane w specjalnych przypadkach, np. do włączenia atrybutu SUID, lub “lepkiego” bitu dla katlogu. Więcej informacji o prawach dostępu i o ich przydzielaniu można znaleźć w dokumentacji systemowej polecenia chmod(1).

3.3.1. Uprawnienia symboliczne

Napisał Tom Rhodes. Tłumaczył Cezary Morga.

Uprawnienia symboliczne, określane również jako wyrażenia symboliczne, przy określaniu praw dostępu do plików lub katalogów wykorzystują litery w miejsce wartości liczbowych. Wyrażenia symboliczne wykorzystują składnię: (kto) (akcja) (uprawnienia), przy czym dostępne są następujące wartości:

Opcja Litera Znaczenie
(kto) u Użytkownik (właściciel)
(kto) g Grupa
(kto) o Inni
(kto) a Wszyscy (“świat”)
(akcja) + Dodanie uprawnień
(akcja) - Usunięcie uprawnień
(akcja) = Ustawienie uprawnień
(uprawnienia) r Odczyt
(uprawnienia) w Zapis
(uprawnienia) x Wykonywanie
(uprawnienia) t Bit “lepki”
(uprawnienia) s Ustawienie UID lub GID

Do ustawienia tych wartości, podobnie jak w przypadku wartości liczbowych, wykorzystywane jest polecenie chmod(1). Przykładowo, by zablokować dostęp innych użytkowników do PLIKU należy wpisać:

% chmod go= PLIK

Gdy musimy wykonać więcej niż jedną zmianę uprawnień parametry należy oddzielić przecinkami. Na przykład, poniższe polecenie usunie prawa zapisu do PLIKU grupie i innym. Następnie doda wszystkim prawo wykonywania:

% chmod go-w,a+x PLIK

3.3.2. Flagi plików we FreeBSD

Napisał Tom Rhodes. Tłumaczył Cezary Morga.

Dodatkowo, oprócz opisanych wyżej praw dostępu, FreeBSD wykorzystuje również “flagi plików”. Flagi te umożliwiają wprowadzenie dodatkowego poziomu ochrony i kontroli plików. Nie dotyczą natomiast katalogów.

Dzięki zwiększonemu poziomowi kontroli plików system może zagwarantować, że w niektórych sytuacjach nawet użytkownik root nie będzie mógł usunąć bądź zmodyfikować plików.

Zmiany flag plików dokonuje się poleceniem chflags(1). Przykładowo, by plikowi plik1 nadać flagę nieusuwalności należy wydać poniższe polecenie:

# chflags sunlink plik1

Natomiast, by usunąć flagę nieusuwalności wystarczy wprowadzić takie samo polecenie dodając “no” przed sunlink:

# chflags nosunlink plik1

By wyświetlić flagi danego pliku wystarczy wpisać polecenie ls(1) z parametrem -lo:

# ls -lo plik1
  

Wynik powinien być zbliżony do poniższego:

-rw-r--r-- 1 trhodes trhodes sunlnk 0 Mar 1 05:54 plik1

Niektóre z flag mogą być dodawane i usuwane jedynie przez użytkownika root, podczas gdy inne mogą być ustawiane również przez właściciela pliku. Zaleca się aby administratorzy przeczytali strony podręcznika systemowego chflags(1) oraz chflags(2).

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.