8.4. Plik konfiguracyjny

Zaktualizował do FreeBSD 6.X Joel Dahl. Tłumaczył Mariusz Pilipczuk. Przekład uzupełnił Cezary Morga.

Ogólny format pliku konfiguracyjnego jest całkiem prosty. Każda linia zawiera słowo kluczowe i jeden lub więcej argumentów. Dla ułatwienia większość linii zawiera tylko jeden argument. Cokolwiek poprzedzone znakiem # jest uważane za komentarz i ignorowane. Ten rozdział opisuje każde słowo kluczowe w ogólnym porządku jaki zawiera plik GENERIC. Wyczerpująca lista opcji i więcej szczegółowych objaśnień zależnych od architektury znaleźć można w pliku NOTES, znajdującym się w tym samym katalogu co GENERIC. Opis opcji niezależnych od architektury znajduje się w pliku /usr/src/sys/conf/NOTES.

Notatka: By skompilować plik zawierający wszystkie dostępne opcje, jak się z reguły robi do celów testowych, należy wpisać jako root następujące polecenie:

# cd /usr/src/sys/i386/conf && make LINT

Poniżej znajduje się opis przykładowego pliku konfiguracyjnego GENERIC z licznymi dodatkowymi komentarzami, tam gdzie wymagane jest objaśnienie. Przykład ten powinien odpowiadać naszej kopii pliku /usr/src/sys/i386/conf/GENERIC.

machine    i386

Jest to architektura komputera. Musi być którymś z: alpha, amd64, i386, ia64, pc98, powerpc, lub sparc64.

cpu     I486_CPU
cpu     I586_CPU
cpu     I686_CPU

Powyższe wpisy określają typ CPU jaki posiadamy w swoim systemie. Możemy mieć kilka różnych wpisów (np. jeśli nie jesteśmy pewni czy mamy I586_CPU czy I686_CPU), jednak kiedy konfigurujemy jądro najlepiej pozostawić CPU jakie mamy. Jeśli nie jesteśmy pewni swojego procesora, możemy sprawdzić zawartość pliku /var/run/dmesg.boot, aby przejrzeć komunikaty startowe.

ident     GENERIC

Jest to identyfikator jądra. Możemy go zmienić na taki jak nazwaliśmy swoje jądro, w naszym poprzednim przykładzie MYKERNEL. Wartość jaką pozostawimy we wpisie ident będzie wyświetlana podczas startu, więc korzystnie jest dać nowemu jądru inną nazwę, jeśli chcemy go odróżnić od jądra, którego używamy na co dzień (np. chcemy zbudować eksperymentalne jądro).

#To statically compile in device wiring instead of /boot/device.hints
#hints     "GENERIC.hints"     # Default places to look for devices.

device.hints(5) jest wykorzystywany do konfiguracji opcji sterowników urządzeń. Domyślną lokacją sprawdzaną przez loader(8) w trakcie uruchamiania systemu jest /boot/device.hints. Wykorzystując opcję hints możemy wkompilować je statycznie w jądro. Tym samym nie będzie potrzeby tworzenia pliku device.hints w katalogu /boot.

makeoptions   DEBUG=-g     # Build kernel with gdb(1) debug symbols

Typowy proces kompilacji FreeBSD wyświetla również informacje diagnostyczne w trakcie budowy jądra z użyciem opcji -g, która włącza wyświetlanie informacji diagnostycznych w gcc(1). Ten sam efekt można również osiągnąć poprzez opcję -g w config(8) przy korzystaniu z “tradycyjnej” metody kompilacji jądra (Sekcja 8.3 zawiera więcej informacji na temat budowy jądra).

options     SCHED_4BSD     # 4BSD scheduler

Tradycyjny i domyślny systemowy zarządca procesów FreeBSD. Nie zmieniajmy tego.

options     PREEMPTION     # Enable kernel thread preemption

Pozwala na wywłaszczanie wątków w jądrze przez wątki o wyższym priorytecie. Pozwala to na interaktywność i przerywanie wątków, by ukończyć pewne czynności wcześniej i uniknąć oczekiwania.

options     INET       # InterNETworking

Obsługa sieci. Należ pozostawić ten wpis, nawet jeśli nie planujemy podłączyć się do sieci. Większość programów wymaga przynajmniej urządzenia pętli zwrotnej loopback (np. tworzenie połączeń sieciowych wewnątrz naszego PC), więc jest to wpis bardzo istotny.

options     INET6       # IPv6 communications protocols

Umożliwia to obsługę protokołu komunikacyjnego IPv6.

options     FFS        # Berkeley Fast Filesystem

Jest to podstawowy dyskowy system plików. Należy go pozostawić, jeśli startujemy system z dysku twardego.

options     SOFTUPDATES    # Enable FFS Soft Updates support

Opcja ta umożliwia tzw. Soft Updates w jądrze, co potrafi przyspieszyć czas dostępu do dysku przy zapisie. Jednakże, nawet jeśli funkcja ta jest włączona w jądrze, musi zostać aktywowana dla wybranych dysków. Czy opcja ta jest włączona możemy sprawdzić w wyniku polecenia mount(8). Jeśli przy naszym dysku nie ma oznaczenia soft-updates oznacza to, że musimy ją włączyć wykorzystując polecenie tunefs(8) (dla istniejących systemów plików) bądź newfs(8) (dla nowych systemów plików).

options     UFS_ACL      # Support for access control lists

Opcja ta włącza w jądrze obsługę list kontroli dostępu do systemu plików. Polega to na wykorzystaniu rozszerzonych atrybutów oraz systemu plików UFS2. Sekcja 14.12 opisuje dokładniej tę funkcjonalność. Domyślnie listy ACL są włączone i nie powinny być wyłączane w jądrze jeśli były wcześniej wykorzystywane w systemie plików, gdyż usunie to listy kontroli dostępu zmieniając metodę ochrony plików w nieprzewidywalny sposób.

options     UFS_DIRHASH    # Improve performance on big directories

Opcja ta zawiera kod szybszej obsługi dużych katalogów kosztem zużycia dodatkowej pamięci. Możemy pozostawić tę opcję dla dużych serwerów lub dla interaktywnej stacji roboczej a zablokować ją kiedy system jest mało obciążony i posiada mało pamięci, a dostęp do dysków nie jest taki ważny, np. serwer z zaporą ogniową.

options     MD_ROOT      # MD is a potential root device

Opcja ta włącza obsługę wirtualnego dysku w pamięci RAM, wykorzystywanego jako główne urządzenie.

options     NFSCLIENT     # Network Filesystem Client
options     NFSSERVER     # Network Filesystem Server
options     NFS_ROOT     # NFS usable as /, requires NFSCLIENT

Sieciowy system plików. Jeżeli nie planujemy montowania partycji z serwera UNIX® poprzez TCP/IP, możemy zablokować te linie.

options     MSDOSFS      # MSDOS Filesystem

System plików MS-DOS®. Jeśli nie planujemy montowania dysków lub partycji sformatowanych pod DOS-em podczas startowania systemu, dla bezpieczeństwa zablokujmy tę linię. Automatycznie MSDOSFS będzie ładowane kiedy pierwszy raz zamontujemy DOSową partycje jak opisano powyżej. Również wyśmienity program emulators/mtools umożliwia dostęp do dyskietek DOSowych bez potrzeby ich montowania i odmontowywania (i bynajmniej nie jest potrzebny MSDOSFS).

options     CD9660      # ISO 9660 Filesystem

System plików ISO 9660 dla płyt CDROM. Jeśli nie posiadamy napędu CDROM możemy zablokować tę linię, lub gdy montujesz dane z CD okazjonalnie (od kiedy zamontujemy dane z CD po raz pierwszy, CD9660 będzie ładowany automatycznie). Płyty audio CD nie potrzebują tego systemu plików.

options     PROCFS      # Process filesystem (requires PSEUDOFS)

System plików procesów. Jest to system plików “na niby” montowany w /proc, który dla takich programów jak ps(1) posiada więcej informacji o tym jakie procesy są właśnie uruchomione. W większości przypadków wykorzystanie PROCFS nie jest wymagane, gdyż większość narzędzi diagnostycznych i monitorujących zostało zaadaptowanych do pracy bez PROCFS: Domyślne instalacje nie montują tego systemu plików.

options     PSEUDOFS     # Pseudo-filesystem framework

Jądra 6.X wykorzystujące PROCFS muszą również zawierać obsługę PSEUDOFS.

options     GEOM_GPT     # GUID Partition Tables.

Opcja ta umożliwia tworzenie dużej ilości partycji na pojedynczym dysku.

options     COMPAT_43     # Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!]

Kompatybilność z systemem 4.3BSD. Należy pozostawić ten wpis; niektóre programy będą zachowywać się dziwnie jeśli zablokujemy tę opcję.

options     COMPAT_FREEBSD4  # Compatible with FreeBSD4

Opcja ta potrzebna jest w systemach FreeBSD 5.X i386™ i Alpha do obsługi aplikacji skompilowanych w starszych wersjach FreeBSD, wykorzystujących stary interfejs wywołań systemowych. Zaleca się by wykorzystywać tę opcję we wszystkich systemach i386 i Alpha, w których mogą być wykorzystywane starsze aplikacje; platformy wspierane dopiero od wersji 5.X, jak np. ia64 i Sparc64®, nie wymagają ten opcji.

options     SCSI_DELAY=5000 # Delay (in ms) before probing SCSI

Sprawi to, że jądro zatrzyma się na 5 sekund przed rozpoczęciem rozpoznawania w naszym systemie każdego urządzenia SCSI. Jeśli jednak posiadamy tylko urządzenia IDE, możemy ten wpis zignorować. W innym przypadku możemy zmniejszyć tę wartość i w ten sposób przyspieszyć start systemu. Gdy to zrobimy a FreeBSD będzie miał kłopoty z rozpoznawaniem urządzeń SCSI będziemy musieli zmienić tę wartość na większą.

options     KTRACE      # ktrace(1) support

Śledzenie procesów przez jądro, co jest użyteczne w diagnozowaniu.

options     SYSVSHM      # SYSV-style shared memory

Daje to systemom z rodziny V mechanizm współdzielenia pamięci. W działaniu ma to wiele wspólnego z mechanizmem XSHM w X-ach. Znaczna ilość programów obciążająca system graficzny zyska automatycznie na prędkości. Jeśli jesteśmy użytkownikiem X-ów koniecznie pozostawmy tę opcję.

options     SYSVMSG      # SYSV-style message queues

Wsparcie dla mechanizmu komunkatów w Systemach V. Opcja ta dodaje zaledwie kilkaset bajtów do jądra.

options     SYSVSEM      # SYSV-style semaphores

Wsparcie dla mechanizmu semaforów w Systemach V. Mniej przydatne w użyciu ale również dodaje tylko kilkaset bajtów do jądra.

Notatka: Parametr -p polecenia ipcs(1) wyświetli każdy proces, który używa tych dogodności Sytemów V.

options     _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions

Rozszerzenia czasu rzeczywistego dodane w 1993 do POSIX®. Pewne aplikacje z kolekcji portów używają tego mechanizmu (jak np. StarOffice).

options     KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev

Opcja ta związana jest z obsługą klawiatury. Dodaje ona wpis CDEV w /dev.

options     AHC_REG_PRETTY_PRINT   # Print register bitfields in debug
                     # output. Adds ~128k to driver.
options     AHD_REG_PRETTY_PRINT   # Print register bitfields in debug
                     # output. Adds ~215k to driver.

Pomaga to w diagnozowaniu, wypisując łatwiejsze do odczytania definicje rejestrów.

options     ADAPTIVE_GIANT  # Giant mutex is adaptive.

Giant jest nazwą mechanizmu wzajemnego wykluczania (uśpiony mutex) chroniącego znaczną grupę zasobów jądra. Obecnie mechanizm ten stanowi niedopuszczalnie wąskie gardło w wydajności systemu, które jest zastępowane przez blokady zabezpieczające indywidualne zasoby. Opcja ADAPTIVE_GIANT powoduje, że Giant jest dołączany do zestawu adaptacyjnie zapętlanych muteksów. Co oznacza, że w momencie gdy wątek chce zablokować mutex Giant, który jest już zablokowany przez inny wątek bądź procesor, pierwszy wątek będzie pracował i oczekiwał na zwolnienie blokady. Normalnie, wątek przeszedłby do stanu uśpienia i oczekiwał na kolejną okazję uruchomienia. Jeśli nie jesteśmy przekonani, pozostawmy tę opcję włączoną.

device     apic        # I/O APIC

Urządzenie apic pozwala na wykorzystanie we/wy APIC do dostarczania przerwań. Urządzenie apic może być wykorzystywane zarówno w jądrach UP jak i SMP, przy czym wymagane jest jedynie w przypadku tych drugich. By włączyć obsługę wielu procesorów należy dodać wiersz options SMP.

device     eisa

Należy to włączyć, jeśli posiadamy płytę główną typu EISA. Umożliwia to autodetekcję i konfigurację dla wszystkich urządzeń pracujących na magistrali EISA.

device     pci

Włączmy to, jeśli posiadamy płyte główną typu PCI. Umożliwia to autodetekcję kart PCI i przesyłanie z magistrali PCI do ISA.

# Floppy drives
device     fdc

Kontroler stacji dyskietek.

# ATA and ATAPI devices
device     ata

Sterownik ten obsługuje wszystkie urządzenia ATA i ATAPI. Potrzebujemy tylko tej jednej linijki, aby jądro wykrywało wszystkie urządzenia na współczesnych maszynach.

device     atadisk         # ATA disk drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla dysków ATA.

device     ataraid         # ATA RAID drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla dysków ATA RAID.


device     atapicd         # ATAPI CDROM drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla napędów CDROM ATAPI.

device     atapifd         # ATAPI floppy drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla stacji dyskietek ATAPI.

device     atapist         # ATAPI tape drives

Potrzebne jest to razem z device ata dla urządzeń taśmowych ATAPI.

options     ATA_STATIC_ID      # Static device numbering

Powoduje to przydzielanie przez kontroler statycznego numeru, inaczej liczba dyskowa będzie przydzielana dynamicznie.

# SCSI Controllers
device     ahb    # EISA AHA1742 family
device     ahc    # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
device     ahd    # AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices
device     amd    # AMD 53C974 (Teckram DC-390(T))
device     isp    # Qlogic family
#device     ispfw   # Firmware for QLogic HBAs- normally a module
device     mpt    # LSI-Logic MPT-Fusion
#device     ncr    # NCR/Symbios Logic
device     sym    # NCR/Symbios Logic (newer chipsets)
device     trm    # Tekram DC395U/UW/F DC315U adapters

device     adv    # Advansys SCSI adapters
device     adw    # Advansys wide SCSI adapters
device     aha    # Adaptec 154x SCSI adapters
device     aic    # Adaptec 15[012]x SCSI adapters, AIC-6[23]60.
device     bt     # Buslogic/Mylex MultiMaster SCSI adapters

device     ncv    # NCR 53C500
device     nsp    # Workbit Ninja SCSI-3
device     stg    # TMC 18C30/18C50

Kontrolery SCSI. Należy zablokować te kontrolery, których nie posiadamy w naszym systemie. Jeśli mamy system oparty tylko na IDE możemy pozbyć się całej listy.

# SCSI peripherals
device     scbus   # SCSI bus (required for SCSI)
device     ch     # SCSI media changers
device     da     # Direct Access (disks)
device     sa     # Sequential Access (tape etc)
device     cd     # CD
device     pass    # Passthrough device (direct SCSI access)
device     ses    # SCSI Environmental Services (and SAF-TE)

Peryferia SCSI. Ponownie, jeśli nie posiadamy takowych możemy je wyłączyć lub jeśli posiadamy tylko sprzęt IDE możemy wszystkie powyższe wpisy usunąć.

Notatka: Sterownik USB umass(4) i kilka innych sterowników wykorzystuje podsystem SCSI chociaż nie są one prawdziwymi urządzeniami SCSI. Tym samym musimy pamiętać by nie usunąć całkowicie obsługi SCSI jeśli którykolwiek z tego typu sterowników został uwzględniony w konfiguracji jądra.

# RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem
device     amr    # AMI MegaRAID
device     arcmsr   # Areca SATA II RAID
device     asr    # DPT SmartRAID V, VI and Adaptec SCSI RAID
device     ciss    # Compaq Smart RAID 5*
device     dpt    # DPT Smartcache III, IV - See NOTES for options
device     hptmv   # Highpoint RocketRAID 182x
device     rr232x   # Highpoint RocketRAID 232x
device     iir    # Intel Integrated RAID
device     ips    # IBM (Adaptec) ServeRAID
device     mly    # Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID
device     twa    # 3ware 9000 series PATA/SATA RAID

# RAID controllers
device     aac    # Adaptec FSA RAID
device     aacp    # SCSI passthrough for aac (requires CAM)
device     ida    # Compaq Smart RAID
device     mfi    # LSI MegaRAID SAS
device     mlx    # Mylex DAC960 family
device     pst    # Promise Supertrak SX6000
device     twe    # 3ware ATA RAID

Obsługa kontrolerów RAID. Jeśli nie posiadamy żadnych kontrolerów RAID, możemy te wpisy zablokować lub usunąć.

# atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device     atkbdc   # AT keyboard controller

Sterownik klawiatury (atkbdc) obsługujący porty we/wy dla klawiatur AT i dla urządzeń wskazujących PS/2. Wymagany jest przez sterownik klawiatur (atkbd) i PS/2 (psm).

device     atkbd   # AT keyboard

Sterownik atkbd razem z kontrolerem atkbdc umożliwiają dostęp do klawiatury AT84 lub do rozszerzonej klawiatury, które podłączone są do kontrolera AT.

device     psm    # PS/2 mouse

Urządzenie to należy wykorzystać jeśli nasza myszka jest podłączona do portu PS/2.

device     kbdmux    # keyboard multiplexer

Podstawowa obsługa multipleksacji klawiatury.

device     vga    # VGA video card driver

Sterownik kart video.

device     splash   # Splash screen and screen saver support

Obraz tytułowy w trakcie startu! Wymagany również przez wygaszacze ekranu.

# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device     sc

sc jest domyślnym sterownikiem konsoli, przypominający konsolę SCO. Wiele programów pracujących w trybie pełnoekranowym uzyskują dostęp do konsoli poprzez biblioteki bazy danych terminala, takie jak termcap, nie powinno więc być istotne czy używamy właśnie jego czy vt, sterownika zgodnego z VT220. Kiedy logujemy się, a nasz program ma kłopoty podczas uruchamiania spod konsoli, należy ustawić zmienną TERM na scoansi.

# Enable this for the pcvt (VT220 compatible) console driver
#device     vt
#options     XSERVER     # support for X server on a vt console
#options     FAT_CURSOR    # start with block cursor

Sterowniki konsoli kompatybilnej z VT220 i z wcześniejszymi VT100/102. Dobrze pracują na niektórych laptopach nie posiadających sprzętu kompatybilnego z sc. Również w takim przypadku należy zmodyfikować zmienną TERM na vt100 lub vt220, kiedy się logujemy. Sterownik ten może być również użyteczny kiedy łączymy się z dużą liczbą różnorodnych maszyn w sieci, gdzie termcap lub terminfo często nie posiadają wpisów dla urządzeń sc -- wówczas vt100 powinien być dostępny praktycznie na wszystkich platformach.

device     agp

Należy włączyć tę opcję jeśli posiadamy kartę AGP w systemie. Włączy to obsługę AGP i AGP GART dla płyt głównych obsługujących te funkcje.

# Power management support (see NOTES for more options)
#device     apm

Zaawansowane zarządzanie energią. Użyteczne dla laptopów, chociaż we FreeBSD 5.X i późniejszych opcja ta jest domyślnie wyłączona w jądrze GENERIC.

# Add suspend/resume support for the i8254.
device      pmtimer

Sterownik urządzenia regulatora czasowego dla zarządzania energią, jak np. APM i ACPI.

# PCCARD (PCMCIA) support
# PCMCIA and cardbus bridge support
device     cbb        # cardbus (yenta) bridge
device     pccard      # PC Card (16-bit) bus
device     cardbus      # CardBus (32-bit) bus

Obsługa kart PCMCIA. Potrzebna dla laptopów.

# Serial (COM) ports
device     sio        # 8250, 16[45]50 based serial ports

Są to porty szeregowe nazywane w terminologii MS-DOS/Windows® COM.

Notatka: Jeśli posiadamy wewnętrzny modem na COM4 oraz port szeregowy COM2, należy zmienić IRQ modemu na 2 (z technicznych pobudek IRQ2 = IRQ9) bo takiej kolejności wymaga FreeBSD. Jeśli posiadamy wieloportową kartę szeregową musimy odwołać się do podręcznika systemowego sio(4) po więcej informacji o właściwych ustawieniach w pliku /boot/device.hints. Niektóre karty wideo (zwłaszcza te bazujące na chipie S3) używają adresów we/wy w postaci 0x*2e8, a ponieważ wiele tanich kart szeregowych nie dekoduje w pełni 16-bitowej przestrzeni adresowej we/wy, powodują one konflikt sprzętowy czyniąc port COM4 praktycznie niedostępnym.

Każdy port szeregowy wymaga unikalnego IRQ (z wyjątkiem multiportów gdzie współdzielenie przerwania jest obsługiwane) zatem domyślne IRQ dla COM3 i COM4 nie mają zastosowania.

# Parallel port
device     ppc

Interfejs portu równoległego na magistrali ISA.

device     ppbus   # Parallel port bus (required)

Umożliwia obsługę portów równoległych.

device     lpt    # Printer

Obsługa drukarek na porcie równoległym.

Notatka: Powyższe trzy wpisy są wymagane, by było możliwe korzystanie z drukarek na porcie równoległym.

device     plip    # TCP/IP over parallel

Sterownik dla równoległego interfejsu sieciowego.

device     ppi    # Parallel port interface device

Uniwersalny port we/wy + IEEE1284.

#device     vpo    # Requires scbus and da

Napęd ZIP firmy Iomega. Wymagane sterowniki scbus i da. Najlepszą wydajność można osiągnąć wykorzystując porty w trybie EPP 1.9.

#device     puc

Opcję tę należy odblokować jeśli posiadamy “niemą” szeregową lub równoległa kartę PCI, obsługiwaną przez sterownik puc(4).

# PCI Ethernet NICs.
device     de     # DEC/Intel DC21x4x (“Tulip”)
device     em     # Intel PRO/1000 adapter Gigabit Ethernet Card
device     ixgb    # Intel PRO/10GbE Ethernet Card
device     txp    # 3Com 3cR990 (“Typhoon”)
device     vx     # 3Com 3c590, 3c595 (“Vortex”)

Różne karty sieciowe na złączu PCI. Należy zablokować lub usunąć te z nich, które nie są obecne w naszym systemie.

# PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code.
# NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs!
device     miibus   # MII bus support

Obsługa szyny MII wymagana dla wielu kart sieciowych 10/100 na złączu PCI, wykorzystujących nadajniki-odbiorniki zgodne z MII lub mają wbudowany nadbiornik pracujący jak MII. Dodanie device miibus do jądra pozwoli na obsługę miibus API i wszystkich sterowników PHY, włączając te, które nie wymagają indywidualnych ustawień i sterowników.

device     bce    # Broadcom BCM5706/BCM5708 Gigabit Ethernet
device     bfe    # Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet
device     bge    # Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet
device     dc     # DEC/Intel 21143 and various workalikes
device     fxp    # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
device     lge    # Level 1 LXT1001 gigabit ethernet
device     nge    # NatSemi DP83820 gigabit ethernet
device     nve    # nVidia nForce MCP on-board Ethernet Networking
device     pcn    # AMD Am79C97x PCI 10/100 (precedence over 'lnc')
device     re     # RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S
device     rl     # RealTek 8129/8139
device     sf     # Adaptec AIC-6915 (“Starfire”)
device     sis    # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
device     sk     # SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet
device     ste    # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
device     ti     # Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet
device     tl     # Texas Instruments ThunderLAN
device     tx     # SMC EtherPower II (83c170 “EPIC”)
device     vge    # VIA VT612x gigabit ethernet
device     vr     # VIA Rhine, Rhine II
device     wb     # Winbond W89C840F
device     xl     # 3Com 3c90x (“Boomerang”, “Cyclone”)

Sterowniki wykorzystujące szynę MII.

# ISA Ethernet NICs. pccard NICs included.
device     cs     # Crystal Semiconductor CS89x0 NIC
# 'device ed' requires 'device miibus'
device     ed     # NE[12]000, SMC Ultra, 3c503, DS8390 cards
device     ex     # Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+
device     ep     # Etherlink III based cards
device     fe     # Fujitsu MB8696x based cards
device     ie     # EtherExpress 8/16, 3C507, StarLAN 10 etc.
device     lnc    # NE2100, NE32-VL Lance Ethernet cards
device     sn     # SMC's 9000 series of Ethernet chips
device     xe     # Xircom pccard Ethernet

# ISA devices that use the old ISA shims
#device     le

Sterowniki ISA Ethernet. Plik /usr/src/sys/i386/conf/NOTES zawiera szczegółowy opis, która karta jest obsługiwana przez dany sterownik.

# Wireless NIC cards
device     wlan    # 802.11 support
device     an     # Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs.
device     awi    # BayStack 660 and others
device     ral    # Ralink Technology RT2500 wireless NICs.
device     wi     # WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 wireless NICs.
#device     wl     # Older non 802.11 Wavelan wireless NIC.

Obsługa różnych kart bezprzewodowych.

# Pseudo devices
device  loop     # Network loopback

Standardowe urządzenie pętli zwrotnej dla TCP/IP. Jeśli łączymy się z localhost (a.k.a. 127.0.0.1) za pomocą telnetu bądź FTP, połączenie powróci do nas za pomocą tego urządzenia. Obecność tego wpisu w konfiguracji jądra jest niezbędna.

device  random    # Entropy device

Bezpieczny z kryptograficznego punktu widzenia generator liczb losowych.

device  ether     # Ethernet support

ether jest wymagany tylko wówczas, gdy posiadamy kartę Ethernet. Zawiera podstawowy kod protokołu Ethernet.

device  sl      # Kernel SLIP

sl służy do obsługi SLIP. Zostało prawie całkowicie wyparte przez PPP, które jest łatwiejsze w obsłudze, lepiej przystosowane do połączeń modem - modem i posiada więcej możliwości.

device  ppp      # Kernel PPP

Wsparcie jądra dla PPP przy połączeniach wdzwanianych. Jest również w niej zaimplementowana wersja PPP, dla wielu aplikacji używających tun, oferująca większą elastyczność i funkcjonalności takie jak np. połączenie na żądanie (demand dialing).

device  tun      # Packet tunnel.

Używane przez rodzinę aplikacji korzystających z PPP. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział niniejszego Podręcznika poświęcony właśnie PPP.


device  pty      # Pseudo-ttys (telnet etc)

Jest to “pseudo-terminal” wykorzystywany przez przychodzące sesje telnet i rlogin, xterm oraz kilka innych aplikacji, jak np. Emacs.

device  md      # Memory “disks”

Pseudo urządzenie memory-disk.

device  gif      # IPv6 and IPv4 tunneling

Implementacja tunelowania IPv6 przez IPv4, IPv4 przez IPv6, IPv4 przez IPv4 oraz IPv6 przez IPv6. Urządzenie gif posiada cechę “auto-klonowania”, co umożliwia tworzenie wymaganych plików urządzeń.

device  faith     # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)

To pseudo-urządzenie wyłapuje przesłane do niego pakiety i przekazuje je do demona translacji IPv4/IPv6.

# The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
# Note that 'bpf' is required for DHCP.
device  bpf      # Berkeley packet filter

Filtr pakietów rodem z Berkeley. To pseudo-urządzenie pozwala interfejsom sieciowym pracować w trybie nasłuchiwania, wyłapując każdy pakiet wysłany w sieci (np w sieci Ethernet). Pakiety te mogą zostać zapisane na dysku i/lub sprawdzane programem tcpdump(1).

Notatka: Urządzenie bpf(4) jest również wykorzystywane przez dhclient(8), by uzyskać adres IP domyślnego rutera (bramki) itp. Jeśli używamy DHCP pozostawmy ten wpis.

# USB support
device     uhci     # UHCI PCI->USB interface
device     ohci     # OHCI PCI->USB interface
#device     ehci     # EHCI PCI->USB interface (USB 2.0)
device     usb      # USB Bus (required)
#device     udbp     # USB Double Bulk Pipe devices
device     ugen     # Generic
device     uhid     # “Human Interface Devices”
device     ukbd     # Keyboard
device     ulpt     # Printer
device     umass     # Disks/Mass storage - Requires scbus and da
device     ums      # Mouse
device     urio     # Diamond Rio 500 MP3 player
device     uscanner   # Scanners
# USB Ethernet, requires mii
device     aue      # ADMtek USB Ethernet
device     axe      # ASIX Electronics USB Ethernet
device     cdce     # Generic USB over Ethernet
device     cue      # CATC USB Ethernet
device     kue      # Kawasaki LSI USB Ethernet
device     rue      # RealTek RTL8150 USB Ethernet

Obsługa wielu urządzeń USB.

# FireWire support
device     firewire   # FireWire bus code
device     sbp      # SCSI over FireWire (Requires scbus and da)
device     fwe      # Ethernet over FireWire (non-standard!)

Obsługa różnorodnych urządzeń Firewire.

Więcej informacji o wymienionych oraz dodatkowych urządzeniach obsługiwanych przez FreeBSD znaleźć można w pliku /usr/src/sys/i386/conf/NOTES.

8.4.1. Konfiguracja dużego rozmiaru pamięci (PAE)

Maszyny dużego rozmiaru pamięci wymagają dostępu do większej ilości pamięci niż 4 gigabajty, do których ograniczona jest przestrzeń wirtualnych adresów użytkowników+jądra (ang. User+Kernel Virtual Address, KVA). Z tego właśnie powodu Intel dodał w procesorach serii Pentium® Pro i późniejszych obsługę 36-bitowej przestrzeni adresów pamięci fizycznej.

Rozszerzenie PAE (ang. Physical Address Extension) procesorów Intel® Pentium Pro i późniejszych pozwala na instalację do 64 gigabajtów pamięci. FreeBSD potrafi obsługiwać to rozszerzenie poprzez opcję konfiguracji jądra PAE, dostępną we wszystkich bieżących wersjach. Z uwagi na ograniczenia występujące w architekturze pamięci Intela, nie istnieje rozróżnienie pomiędzy rozmiarem pamięci poniżej i powyżej 4 gigabajtów. Pamięć znajdująca się powyżej jest po prostu dodawana do puli dostępnej pamięci.

By aktywować obsługę PAE w jądrze, wystarczy dodać poniższy wiersz do pliku konfiguracyjnego naszego jądra:

options      PAE

Notatka: Obsługa PAE jest dostępna we FreeBSD jedynie dla procesorów Intel IA-32. Należy również zwrócić uwagę, iż obsługa PAE we FreeBSD nie została szeroko przetestowana i powinna być traktowana jako drugiej jakości w porównaniu z innymi stabilnymi funkcjami FreeBSD.

Obsługa PAE we FreeBSD posiada również pewne ograniczenia:

W przypadku uwag odnośnie wydajności i stabilności pracy zaleca się lekturę podręcznika systemowego tuning(7). Podręcznik systemowy pae(4) zawiera aktualne informacje odnośnie obsługi PAE we FreeBSD.

Ten i inne dokumenty można pobrać z ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

W przypadku pytań o FreeBSD prosimy przeczytać dostępną dokumentację przed kontaktem z <questions@FreeBSD.org>.
W sprawie zapytań o tę dokumentację prosimy o kontakt z <doc@FreeBSD.org>.